Nieuws

Verduurzamen monumentale panden
Datum: Okt 2023
Via de gemeente Heusden is het onderstaande met ons gedeeld. Wij willen dit hiermee graag onder de aandacht brengen.
 
"7 november a.s. organiseren wij een informatieavond voor bewoners en eigenaren van monumentale panden en moeilijk te verduurzamen woningen.

Als gemeente hebben we een opgave om iedereen te helpen verduurzamen. We weten dat het voor bewoners en eigenaren van monumentale panden lastiger kan zijn om verduurzamingsmaatregelen te treffen. Samen met de Groene Grachten willen we inwoners vooral informeren over de mogelijkheden en wat wel kan.

De informatie vind je op deze site (Heusden) en gemeente Heusden heeft via facebook een bericht geplaatst en dat mag gedeeld worden!
Meld je gerust aan!"

 
 
A-Lidmaatschap
Datum: Sept 2023
Het bestuur van Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A. heeft besloten om het A-lidmaatschap te beëindigen.
De personen die in de afgelopen jaren zo'n A-lidmaatschap hebben afgesloten zijn hierover geïnformeerd.
Mocht u zo'n A-lidmaatschap hebben gehad en geen bericht hebben ontvangen dan is dit bericht wellicht in de spambox terecht gekomen of heeft u intussen een ander email adres.
Lees Verder
Warmtenet financieel niet haalbaar
Datum: juni 2023
De Rebel Group uit Rotterdam heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de plannen over het warmtenet van Hedikhuizen Duurzaam en Gemeente Heusden grondig te reviewen. Deze review periode is afgesloten met een rapport welke door de Rebel Group is opgesteld.
 
Op hoofdlijnen is door hen gesteld dat het warmtenet financieel erg lastig haalbaar zal zijn. Zelfs wanneer alle huizen aansluiten dan is er nog steeds een tekort aan middelen. 
Er is meerdere keren aangegeven dat het project technisch voldoende robuust in elkaar steekt en dus haalbaar kan zijn.
 
Intussen is er ook een bericht gepubliceerd door de gemeente Heusden. De inhoud volgt hier.
Lees Verder
Second opinion Warmtenet
Datum: januari 2023
Gemeente Heusden omarmt het warmtenet volledig.
De gemeente geeft opdracht om een grondige review uit te voeren op de haalbaarheid van het warmtenet.
Dit zowel op technische als op financiele aspecten.
Naar verwachting is de review in het voorjaar van 2023 afgerond.
 
Gezamenlijke Informatieavond
Datum: oktober 2021
Op 19 oktober was er een interessante informatieavond. De informatieavond was een initiatief van Tegenwind (actiegroep tegen windenergie), Buurt Bestuurt en Hedikhuizen Duurzaam. 
Namens Hedikhuizen Duurzaam is het zonnepanelen project Pomodori Stroom onder de aandacht gebracht en was er gelegenheid tot vragen stellen.  
 
 
Interviews
Datum: maart 2021
In maart zijn er een aantal interview geweest met o.a. de Gemeente Heusden en Brabants Dagblad. Dit heeft wat leuke artikelen opgeleverd.
 
Interview Gemeente Heusden: Artikel
Brabants Dagblad: Artikel 1
Brabants Dagblad: Artikel 2
 
 
Detail engineering gestart
Datum: februari 2021
Hedikhuizen Duurzaam heeft samen met de gemeente Heusden besloten de detail-engineering voor het warmtenet op te starten. De firma Hocosto BV heeft deze opdracht gekregen en op 26 februari heeft de intake hiervoor plaatsgevonden. Hocosto BV is o.a. betrokken bij het aanleggen van warmtenetten in Nagele en Vlieland. Door de detail-engineering ontstaat er financiële zekerheid over de begroting. Het levert een compleet bestek op met aantallen meters leiding, afsluiters, huisaansluitingen. 
 
 

 

Zon en Wind in de polder tussen Hedikhuizen en Bokhoven

Datum: december 2020
Hedikhuizen Duurzaam is onlangs benaderd door RWE (een van oorsprong Duits energiebedrijf). Er is een digitale bijeenkomst geweest waarin RWE haar plannen heeft toegelicht. RWE heeft een uitgewerkt plan om tussen de steenfabriek en de Buitenwaardenweg vier grotere windmolens te plaatsen. Deze vier windmolens zouden genoeg stroom moeten leveren voor alle woningen (geen bedrijven) in de hele gemeente Heusden. Het gaat hier om wind- molens met een rotorhoogte van 125 – 165 meter en een rotordiameter van 150 – 170 meter. De totale hoogte van de windmolens is tussen 200 – 250 meter. Zie ook https://windparkdegeldersewaard.nl . Voor Hedikhuizen Duurzaam is dit een verrassende ontwikkeling.

Lees Verder
PAW - Warmtenet

Datum: november 2020
In 2020 heeft de gemeente Heusden, samen met Hedikhuizen Duurzaam, een plan ingediend bij PAW (Proeftuin Aardgasvrije Wijk). Hiermee is subsidie aangevraagd om de begroting voor ons warmtenet sluitend te krijgen. In Nederland hebben nog 70 andere gemeenten een plan inge- diend. De afgelopen maand is de uitslag bekend gemaakt. Van de 71 gemeenten die een aanvraag hebben ingediend zijn slechts 19 proeftuinen geselecteerd. Helaas is de gemeente Heusden en dus Hedikhuizen Duurzaam, niet geselecteerd, waardoor we de gevraagde subsidie niet krijgen.

Lees Verder
Zonnepanelen op waterbassin

Datum: november 2020
Er lopen op dit moment twee potentiële projecten om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen. De eerste, reeds bekende, betreft het nieuw te bouwen dak bij Sloopbedrijf Arno van den Dungen. De gemeente en provincie doen hun best om de vergunningen voor dit dak geregeld te krijgen. Zodra deze worden verleend, kan dit dak worden gebruikt voor zonnepanelen of zonnecollectoren (ten behoeve van warmte). Het 2de project betreft het nieuwe waterbassin van kwekerij Pijpers. De familie Pijpers heeft Hedikhuizen Duurzaam benaderd en aangegeven het bas- sin beschikbaar te willen stellen voor drijvende zonnepanelen. Naar verwachting is het bassin in het voorjaar van 2021 gevuld met regenwater. De zonnepanelen kunnen dan geplaatst worden. Voorwaarden hiervoor zijn dat: het project financieel ‘rond is’, de benodigde vergunningen zijn verleend en minimaal 80% van de panelen verkocht is.

 

 

Eerste Algemene Leden Vergadering

Datum: juli 2020
De coöperatie is volgens de statuten verplicht elk jaar een algemene ledenvergadering te houden. Een taak van de ledenvergadering is o.a. het vaststellen van de jaarrekening. In de statuten is opgenomen dat de financiën jaarlijks moeten worden gecontroleerd. Dit is gedaan door een kascommissie bestaande uit 3 personen. 

Op 29 juni is de eerste Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Vanwege de opgelegde Corona maatregelen en tevens uit voorzorg om geen virus te verspreiden via deze ALV is besloten om deze ALV digitaal te houden. Alle leden hebben via het bij de coöperatie bekende email adres hiervoor een formele uitnodiging ontvangen.  Als je de uitnodiging hebt gemist dan willen we je vragen het juiste email adres door te geven aan info@hedikhuizenduurzaam.nl zodat je er de volgende keer een uitnodiging krijgt.

 

 

Subsidieaanvraag aardgasvrije wijk

Datum: mei 2020
In oktober 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen om aardgas vrij te worden geselecteerd door proeftuinen PAW. Hedikhuizen zat daar niet bij. 
Eind 2019 zijn 355 gemeenten opnieuw uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor een tweede ronde proeftuinen. Voor deze tweede ronde is gemiddeld €4 miljoen subsidie per proeftuin beschikbaar voor ongeveer 25 wijken. Er wordt met name getoetst op de uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. 

Lees Verder
Huiskamer gesprekken maart 2020

Datum: maart 2020
In de eerste week van maart 2020 zijn er maar liefst 8 huiskamer informatiesessies geweest. Alle inwoners zijn benaderd, via email, via de sociale app en zelfs een groot aantal door aan te bellen. Helaas hebben we niet iedereen kunnen bereiken maar desondanks was de opkomst groot.

Tijdens deze sessies is uitvoerig de huidige status toegelicht. Deze sessies zijn door de inwoners hoofdzakelijk als positief ervaren. Het levert ook interessante discussies op. Aan het einde van de sessies is een A-lidmaatschap aangeboden. Een A-lidmaatschap is gratis en vrijblijvend en hierdoor wordt je actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Lees Verder
Pilot zonnepanelen op dak

Datum: februari 2020
Zoals in eerdere nieuwsbrieven en op informatiemomenten is aangegeven, is Hedikhuizen Duurzaam bezig met een pilot project voor zonnepanelen. 
Op deze wijze kan iedereen zonnepanelen kopen en plaatsen op het dak van een ander. Het concept wat we daarvoor het meest interessant vinden is de postcoderoos.

Lees Verder
Informatie avonden feb/mrt 2020

Datum: januari 2020
We gaan in 2020 echt van start met Hedikhuizen Duurzaam.

Lang is er gewerkt aan het verzamelen van de mogelijkheden maar nu liggen er dan toch redelijk concrete plannen voor een warmtenet en zonnepanelen.
In februari 2020 worden er meerdere informatieavonden georganiseerd.

Lees Verder
Rapport Hocosto

Datum: januari 2020
Het bestuur van Hedikhuizen Duurzaam heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om de haalbaarheid van ons duurzaamheidsplan door te rekenen. Op dit moment is het rapport van Hocosto opgeleverd. Dit rapport is positief en laat zien dat er 2 scenario's zijn die tot de mogelijkheden behoren en financieel haalbaar zijn. 

Lees Verder
Inpassing zonneveld

Datum: november 2019
In de visie zonne-energie van de gemeente Heusden staat over Hedikhuizen het volgende vermeld: "In het dorp Hedikhuizen wordt gewerkt aan een plan om het volledige dorp energieneutraal te maken. Onderdeel van deze plannen is een klein zonneveld (zo’n 1 tot 2 hectare) dat direct bijdraagt aan het nieuwe energiesysteem van het dorp en ook in financiële zin bijdraagt aan de verduurzamingsplannen van het dorp.

Lees Verder
Lidmaatschap

Datum: november 2019
In november 2018 zijn er statuten opgesteld ten behoeve van coöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A.. Deze statuten beschrijven waaraan de coöperatie zich moet houden. De statuten zijn notarieel vastgelegd, waardoor deze niet eenvoudig te wijzigen zijn. Naast de statuten dienen er nog reglementen te komen die de dagelijkse gang van zaken meer in detail beschrijven.

Lees Verder
Training energie coaches

Datum: oktober 2019
Er staat de komende tijd een training gepland tot energie coach. 7 mensen hebben zich reeds aangemeld.
Als er nog iemand is die ook interesse heeft in deze training dan kun je je nog steeds aanmelden. Dit kan via info@hedikhuizenduurzaam.nl.
De training is gepland op de volgende dagen:

Lees Verder
Quick scan Hocosto BV

Datum: oktober 2019
Na de zomer is er een quick scan gedaan door Hocosto BV. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid naar een eigen lokaal warmtenet voor de kern. In dit eerste onderzoek is uitgegaan van een oplossing zonder steenfabriek. De uitkomst was positief en dit idee lijkt zowel technisch als financieel haalbaar.

Lees Verder
Pilot zonnepanelen op dak

Datum: september 2019
Naar verwachting zijn binnenkort de berekeningen klaar voor het pilot project “zonnepanelen op het dak van de familie Bruijsters". Zodra deze gegevens bekend zijn, worden deze gedeeld en volgt er meer uitleg.  Weet je al dat je graag in aanmerking komt zonnepanelen dan kun je dat al laten weten via info@hedikhuizenduurzaam.nl . Op deze wijze krijgen we al inzicht in de wensen hiervoor.

Links

Hier vindt u diversee links naar andere websites van allerlei bronnen met informatie over de energietransitie.
Dit kan zijn lokaal of zelfs landelijk. 

Lees Verder
Subsidie aanvraag gasloze wijk

In de zomer van 2018 heeft de gemeente Heusden, Hedikhuizen Duurzaam voorgedragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een subsidie in het afkoppelen van het dorp Hedikhuizen van het aardgas. Helaas is het verzoek voor een financiële bijdrage afgewezen. Dit is maandag 1 oktober 2018 officieel bekend gemaakt.

Lees Verder
Haalbaarheids onderzoek

In juni 2018 is een haalbaarheidsonderzoek afgerond. De samenvatting vindt u hier.
Dit haalbaarheidsonderzoek was een eerste verkenning naar mogelijkheden en onmogelijkheden. De mogelijkheden worden in detail uitgewerkt en doorgerekend. De komende periode wordt bekeken welke onderdelen daadwerkelijk in aanmerking komen voor realisatie.

Lees Verder